කර්මාන්ත පුවත්

  • A group photo of some of the staff

    සමහර කාර්ය මණ්ඩලයේ කණ්ඩායම් ඡායාරූපයක්

    සාමාන්‍යාධිකාරී වු යුන්ෆු සමුළුවේදී පිළිගැනීමේ කතාවක් කළේය. ඔහු සියලු අමුත්තන්ට උණුසුම් පිළිගැනීමක් ලබා දුන් අතර ලුජුරි සංවර්ධනය සඳහා ඔවුන් දැක්වූ දිගුකාලීන සහයෝගයට ස්තූතිය පුද කළ අතර, ලුජුරි හි වර්තමාන සංවර්ධන තත්ත්වය සහ අනාගත සැලසුම් පිළිබඳව කොම් එකකින් හඳුන්වා දුන්නේය.
    වැඩිදුර කියවන්න